Integritetspolicy

Behandlingen av personuppgifter

SA Elentreprenader värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. All behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

Personuppgiftsansvarig

Saxin & Ankerstedt AB, Org.nr: 556680-6021 (nedan benämnt SA Elentreprenader) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i bolaget. SA Elentreprenader ansvarar för den behandling som sker på vår webbplats.

När sker behandling av personuppgifter?

SA Elentreprenader behandlar dina personuppgifter:

  • för fullföljande av våra åtaganden i uppdrag och tjänster
  • när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • när du anmäler dig som kund eller intressent till våra tjänster.
  • när du söker kontakt med oss i övrigt, till exempel genom besök på vårt kontor eller arbetsställen.
  • när du är leverantör till oss. 

Registrerade uppgifter

Vi registrerar primärt kontaktuppgifter som den registrerades namn, adress, telefonnummer och e-postadress. För företagsföreträdare eller organisationsföreträdare registrerar vi primärt namn på kontaktpersoner, befattning och avdelningstillhörighet samt adress, telefonnummer och e- postadress till arbetsplatsen. I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna till SA Elentreprenader.

SA Elentreprenader registrerar inte personnummer eller känsliga personuppgifter såsom uppgift om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexuell läggning. Om du lämnar sådana uppgifter till oss, till exempel om du söker jobb hos oss, så samtycker du till att vi hanterar dem.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som du lämnar hos oss registreras i våra system och används för det ändamål den del av vår verksamhet som den är avsedd för.
Dina kontaktuppgifter, som företrädare för ett företag eller organisation, kommer att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av våra tjänster.
När du söker ledig tjänst, skickar in intresseanmälning avseende anställning hos oss eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

Den information du lämnar till SA Elentreprenader kan komma att lagras och lämnas ut till våra samarbetspartners, det vill säga till personer eller företag utanför SA Elentreprenader som vi har avtal med, i den utsträckning det krävs för att administrera vårt åtagande. I dessa situationer är SA Elentreprenader personuppgiftsansvarig och de leverantörer som vi använder är personuppgiftsbiträden.

Personuppgiftsbiträdena är skyldiga att följa SA Elentreprenaders instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av SA Elentreprenaders instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta tekniska och
organisatoriska åtgärder enligt vår instruktion eller avtal för att skydda dina personuppgifter.
Personuppgifter kan även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndigheters beslut. Vi kommer inte att lämna dina personuppgifter till en tredje part om vi inte har ett uttryckligt tillstånd till det.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller motsvara din intresseanmälan till oss.
Vår strävan är att ta bort alla personuppgifter som inte längre används till det ändamål vi har samlat in det för senast två̊ år efter användandet. Vi kommer eventuellt att lagra uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka SA Elentreprenaders rättsliga intressen. Avidentifierade uppgifter kan vi komma att spara för statistikändamål.

Rättelser och registerutdrag

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud och skriftligen begära ändring.
Du har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av SA Elentreprenader. Du kan då begära detta skriftligen av vårt personuppgiftsombud per e-post info@sa-elentreprenader.se eller till vår postadress.

Säkerhet och skydd av personuppgifter

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet eller i tekniska system. Inga system är helt skyddade för intrång eller andra säkerhetsrisker.
SA-Elentreprenader har vidtagit rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta vårt personuppgiftsombud för företaget per e-post info@sa-elentreprenader.se eller till vår postadress.

Ytterligare information för dig som besöker vår webbplats.

Besökaridentifiering – cookies och loggar

Som besökare behöver du normalt inte lämna några personuppgifter för att kunna använda våra webbplatser. Våra webbplatser kan samla in standard logg-information, däribland din IP-adress, typ av webbläsare och språk, tider för besök och adresser till refererande webbplatser. För att tillse att SA Elentreprenaders webbplats sköts väl och för att kunna förbättra navigeringen på webbplatserna använder vi eller våra tjänsteleverantörer cookies (små textfiler som lagras på användarens dator). Du hittar mer information om hur vi använder ”cookies” i vår cookie policy.

Cookies policy

”Cookies” är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.
De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du inte att cookies ska lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. Tänk på att om du tar bort eller blockerar cookies så påverkar det användarupplevelsen och vissa delar av vår webb kommer kanske inte att vara fullt fungerande.
SA Elentreprenader kan komma att upprätta statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor eller inlägg läses. Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Därför kan vi komma att samla in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in.